گزارش عملکرد اداره کل

پوسترگزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در جامعه روستایی و عشایری استان تهران

گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده در جامعه روستایی و عشایری استان تهران از مهر97تا مهر98

پوستر گزارش دهه کرامت

گزارش فعالیت های انجام شده در گرامیداشت دهه کرامت استان تهران

پوستر گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده  در سکونت گاه های غیر رسمی استان تهران

گزارش فعالیت های انجام شده در سکونت های غیررسمی استان تهران

 


گزارش فعالیت های ویژه اعیاد شعبانیه اردیبهشت 98

پوستر گزارش اقدامات، فعالیت ها و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مناطق آسیب دیده از سیل98  

گزارش اقدامات، فعالیت ها و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مناطق آسیب دیده از سیل(بهار98)

گزارش فعالیت های فرهنگی و رسانه ای در سال 97

 

گزارش عملکرد اجرایی عفاف و حجاب در سال 97

 


پوستر گزارش اقدامات و فعالیت ها در زمینه پاسداشت زبان فارسی

گزارش اقدامات و فعالیت ها در زمینه پاسداشت زبان فارسی در سال97


اهم عملکرد و اقدامات اداره کل در دولت دوازدهم سال 96