جلسه تعیین تکلیف اسناد کتابخانه های استان تهران برگزار شد
جلسه تعیین تکلیف اسناد کتابخانه های استان تهران برگزار شد
جلسه هماهنگی و بررسی اسناد و ساختمان کتابخانه های استان تهران، فی مابین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با حضور احد جاودانی  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، محمد هادی ناصری مدیر کل نهاد کتابخانه های استان تهران و جعفری زاده ذیحساب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سایر معاونان و کارشناسان در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

در این جلسه مسائل مطروحه در خصوص ساختمان کتابخانه های استان تهران جهت دریافت اسناد تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و طرفین موانع و مشکلات موجود  را در این زمینه بیان و نظرات خویش را مطرح نمودند.

در این جلسه طرفین بر تشکیل کارگروه ویژه جهت هماهنگی و انسجام امور و تجمیع اطلاعات ساختمان کتابخانه های استان تهران موافقت نمودند.