• شناسه و فهرست خدمات صدور مجوزهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران