• کارگروه فنی و بررسی صلاحیت

دبیر شورا

رئیس اداره شهر تهران

رئیس گروه فرهنگی

رئیس گروه هنری

رئیس گروه سینمایی

رئیس اداره حراست

مدیریت عملکرد

مسئول امور هنرستانها و مرکز علمی کاربردی

کارشناسان تخصصی پرونده (مدعو)