• نماینده مدیر کل و دبیر شورا

سعیده آرین

سعیده آرین  

تحصیلات: کارشناس ارشد پژوهش هنر

واحد های زیر مجموعه : 

مسئول امور هنرستان ها و مرکز علمی کاربردی

کارگروه بازرسی و نظارت

کارگروه تشکیل پرونده و صدور مجوز

کارگروه فنی و بررسی صلاحیت

آدرس ایمیل: mojavez.tehran@gmail.com