• سرپرست شورای فرهنگ عمومی

حسین قلندری

حسین قلندری 

تحصیلات: کارشناس ارشد تاریخ اسلام

 

تلفکس: 88697078

آدرس ایمیل: shora.tehran@gmail.com