• سرپرست روابط عمومی

 علی صادقی فر 

علی صادقی فر    

تحصیلات: کارشناس روابط عمومی

تلفن:88698171

نمابر: 88698543

آدرس ایمیل:ravabet.tehran@gmail.com