• معاون توسعه مدیریت و منابع

   علیرضا فارسی


فارسی
 

کارشناس ارشد حقوق

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم: 88699044

tehran@farhang.gov.ir

 

واحد های زیر مجموعه

گروه طرح و برنامه و تحول اداری

اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

امور عمومی