• اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

رییس اداره  

مرتضی قاسمی چراتی 

مرتضی قاسمی چراتی

تحصیلات: کارشناس ارشد آمار


 پشتیبانی و خدمات رفاهی

لیلا رسولی 

لیلا رسولی

تحصیلات: کارشناس حسابداری مالی


امور اداری 

 مجید قمی الاصل 

 مجید قمی الاصل

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


امور مالی

علی اکبر رشیدی 

تحصیلات: کارشناس حسابداری


جمعدار و امین اموال 

طاهر مهدی اکبری 

تحصیلات: کارشناس جغرافیای انسانی


ذی حساب 

فرشته صابری  


امور عمومی

حمید درویشوند  

حمید درویشوند   

تحصیلات:کاردان امور فرهنگی