• معاون امور هنری ،سینمایی و سمعی و بصری

معاون امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

محمد حسین اسماعیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک


نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، انتهای کوچه زبرجد شماه 4

تلفن مستقیم: 88916260- 88897415

honarisinamaei.tehran@farhangmail.ir

واحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری