• گروه امور سینمایی و سمعی و بصری

رییس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری 

وامور توسعه فناوری های سینمایی و سمعی وبصری

مازیار قلمی

 مازیار قلمی

تحصیلات: کارشناس ارشد کارگردانی - نمایش