• گروه امور هنری

 رییس گروه هنری

ابراهیم شریفی

ابراهیم شریفی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی


امور برنامه ریزی فعالیتهای هنریامور ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی امور  ادبیات هنری

امور موسیقی

 امور هنرهای نمایشی

 امور هنرهای تجسمی