• معاون امور هنری،سینمایی و سمعی و بصری

 محمد حسین اسماعیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک


نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، انتهای کوچه زبرجد شماه 4

تلفن مستقیم: 88916260- 88897415

honarisinamaei.tehran@farhangmail.ir


واحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری

 

  • ارسال نامه به معاون

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •