• سرپرست گروه امور رسانه

سرپرست گروه

مریم نیری

مریم نیری

تحصیلات: کارشناس ارشد جامعه شناسی


کارشناسان تبلیغات

سعیده رضا زاده بنا

سعیده رضازاده  

تحصیلات: کاردان فناوری اطلاعات

 

بهناز سیگارچی 

بهناز سیگارچی  

تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی


کارشناس امور مطبوعات

و امور آگهی های چاپی و برخط دولتی

 سهیلا بزرگی ولمی

سهیلا بزرگی  

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی


کارشناس امور رسانه 

مریم ارسنجانی

مریم ارسنجانی 

تحصیلات: کارشناس