• معاونت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاونت امور هنری و سینمایی