• نمودار سازمانی

 

نمودار سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در دست تهیه و تصویب نهایی است.