آموزش ضمن خدمت

آیین نامه آموزشی کارکنان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

 

ماده 1:

شرکت کارمندان رسمی(  قطعی و آزمایشی و پیمانی) اعم از مدیران و کارکنان بر اساس رشته شغلی و کارکنان قراردادی بر اساس فعالیت در دوره های آموزشی ضمن خدمت  الزامی می باشد.

 برای شرکت در دوره های آموزشی که واحد آموزش استان (نوسازی وتحول اداری) اعلام می نماید

می توانند ازماموریت روزانه  یا ساعتی استفاده نمایند.

تبصره:کارکنان مامور به این اداره کل نیز مشمول این آیین نامه می باشند.

ماده 2:

سرانه آموزش کارکنان 40 ساعت و سرانه آموزشی مدیران 60ساعت می باشد.

ماده3:

یک دوره آموزشی نظری، عملی یا کارگاهی   مقدار درسی است که مفاد آن مصوب دفتر نوسازی  و تحول اداری بوده و به تایید گروه تخصصی سرمایه های انسانی رسیده است.

ماده 4:

اجرای دوره های آموزشی بر اساس سرفصل های مصوب توسط دفتر نوسازی و تحول اد اری می باشد.

 

ماده5:

مدت امتحان پایان دوره جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

ماده6:

دوره های آموزشی  به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می شود.

ماده 7:

هر دوره بخش مستقلی از آموزش است که در یک موضوع  مشخص ارائه می گردد.

ماده 8:

آموزش های فرهنگی و اجتماعی به منظور رشد فضائل اخلاقی و معنوی، فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی کارمندان عرضه می شود.

ماده 9:

آموزش های توانمند سازی اداری به منظور افزایش دانش، مهارت و نگرش عمومی مرتبط با ماموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه های اجرایی و یا توانمند سازی فردی عرضه می شود.

ماده 10:

دوره های  آموزش های عمومی فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی کارمندان در حوزه فن آوری اطلاعات عرضه می شود.

ماده11:

آموزش های شغلی به منظور:الف.تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به قطعی ،ب.ارتقای شغلی کارکنان وج.تمدید قرارداد کار معین عرضه می شود.

ماده 12:

آموزش مدیران در راستای تعالی معنوی و حرفه ای مدیران در زمینه های بهبود نگرش و دانش افزایی و توسعه مهارت های انسانی وادراکی و فنی عرضه می شود.

ماده13:

غیبت فراگیران بیش از سه /شانزدهم ساعت هر دوره موجب حذف آن دوره خواهد شد.

ماده 14:

میزان غیبت بر اساس حضور و غیاب استادان که قبل از شروع آزمون به واحد آموزش گزارش می شود محاسبه خواهد شد.

ماده 15:

غیبت در جلسه آزمون  هر دوره موجب حذف آن دوره می شود

ماده16:

ارزیابی آزمون هر دوره توسط استاد آن دوره و بر اساس حضور و فعالیت فراگیران ،انجام تکالیف و نتیجه آزمون صورت می گیرد.

ماده17:

نمره قبوای برای تمام دوره ها 60 از 100 می باشد.

ماده18:

حداقل نمره قبولی 60 می باشد. فراگیران که حداقل نمره قبولی در کسب نکنند ملزم به تکرار آن دوره می باشند.

ماده19:

برای دوره هایی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت ملاک ارزیابی است.

ماده20:

نتایج آزمون هر دوره  باید  یک هفته پس از تاریخ برگزاری  به واحد آموزش اعلام گردد.

ماده21:

پس از اعلام نتیجه آزمون ، برای فراگیران دوره ها گواهی پایان دوره صادرمی شود و تحویل آنان می گردد

ماده 22:

یک نسخه از گواهی پایان دوره جهت درج در پرونده پرسنلی کارمندان به امور اداری ارسال می شود تا کارمندان از مزایای آن بهره مند گردند.

 

 

 

 

ب- معرفی دوره های آموزشی:

 همکاران واجد شرایط می توانند بر طبق جدول ذیل جهت ثبت نام تا تاریخ15/4/95 اقدام نماید

شرکت کارمندان رسمی و پیمانی اعم از مدیران و کارکنان  بر  اساس پست سازمانی و کارکنان قراردادی بر اساس فعالیت  در دوره های آموزشی الزامی می باشد

غیر حضوری:

1- برنامه ریزی در دستگا های دولتی    /    (مدیران حین انتصاب مدیران پایه) / دوره مهارتی/ 12 ساعت

منبعبرنامه ریزی در دستگاههای دولتی نوشته دکتر سید محمد زاهدی /انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

2-  کاربرد آمار درامور اداری   /   کارشناس امور اداری کارشناس آمار موضوعی  / دوره   شغلی /  ٣٠ ساعت

منبع:کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی نوشته دکتر علی دلاور ) ١ تا ٤ و ٧ (

 

 فهرست شرکت کنندگان در دوره آموزش ضمن خدمت تدوین 2 

 

جزوه جامعه شناسی دین

 جزوه جامعه شناسی تبلیغات

دانلود  جزوه آموزشی امور ارتباطات و رسانه جهت آزمون کارکنان اداره کل

 

دانلود جزوه گزارش نویسی در مطبوعات جهت آزمون کارکنان اداره کل

استاندارد حسابداری بخش عمومی بخش اول

استاندارد حسابداری بخش عمومی بخش دوم

اصول و مبانی ارتباطات

ایمنی و بهداشت محیط کار

آشنایی با مفاهیم و روشهای  جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

آشنایی با قانون مدیریت خدمات

قانون کار و تأمین اجتماعی

مبانی آینده پژوهی