واحد نوسازی و تحول اداری

ارتباط با واحد

٨٨٦٩٩٠٥٠-٦ داخلی ٣١٣

تلفن مستقیم: ٨٨٦٩٩٠٤٩

معرفی واحد نوسازی و تحول اداری

 

شرح وظایف واحد نوسازی و تحول اداری

 

1-     بررسی، مطالعه و نیازسنجی آموزشی کارکنان  بمنظور ارتقاء سطح مهارت، دانش و نگرش آنها در سطوح مختلف

2-     برنامه ریزی برای تجهیز نیروی انسانی به آموزش های مورد نیاز از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم  با موافقت مراجع ذی ربط و رعایت مقررات مربوطه

3-     تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت

4-     ارزیابی عملکرد و اثربخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور

5-      ایفای وظایف دبیرخانه  کارگروه توسعه مدیریت در ارائه و تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و بایگانی اسناد مربوط

 

 

آموزش ضمن خدمت

**اطلاعیه فوری **

اطلاعیه برگزاری نوبت چهارم آزمون فناوری ارتباطات

تحول اداری