آلبوم

نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 6
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 4
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 7
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 8
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 5
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 3
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 2
نشست مشترک مدیر کل با مسئولان فرهنگی نواحی سپاه شهرستانهای استان تهران 1