آلبوم

نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 3
نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 6
نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 5
نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 4
نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 2
نشست وگفتگوی مدیرکل با دکتر حق وردی نماینده منتخب مردم شهرستان شهریار  و همکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 1