آموزش ضمن خدمت

  الف: آیین نامه آموزشی کارکنان

ماده 1:

شرکت کارمندان رسمی ( قطعی و آزمایشیو پیمانی اعم از مدیران و کارکنان  بر  اساس پست سازمانی و کارکنان قراردادی بر اساس فعالیت  در دوره های آموزشیالزامی می باشد.

ماده 2:

ظرفیت پذیرش فراگیران برای هر  دوره 30 نفر می باشد و در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت ، کلاس ها تا رفع نیازهای کارمندان  برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

ماده 3:

یک دوره آموزشی (نظری، عملی یا کارگاهی)   مقدار درسی است که مفاد آن مصوب دفتر نوسازی  و تحول اداری بوده و به تایید گروه تخصصی سرمایه های انسانی رسیدهاست.

ماده 4:

اجرای دوره های آموزشی بر اساس سرفصل های مصوب توسط دفتر نوسازی و تحول اد اری می باشد.

ماده 5:

مدت امتحان پایان دوره جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

ماده 6:

دوره های آموزشی  به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می شود.

ماده 7:

هر دوره بخش مستقلی از آموزش است که در یک موضوع  مشخص ارائه می گردد.

ماده 8:

آموزش های فرهنگی و اجتماعی به منظور رشد فضائل اخلاقی و معنوی، فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی کارمندان عرضه می شود.

ماده 9:

آموزش های توانمند سازی اداری به منظور افزایش دانش، مهارت و نگرش عمومی مرتبط با ماموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه های اجرایی و یا توانمند سازی فردیعرضه می شود.

ماده 10:

دوره های  آموزش های عمومی فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی کارمندان در حوزه فن آوری اطلاعات عرضه می شود.

 

 

ماده 11:

آموزش های شغلی به منظور : ا.تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به قطعی ،2.ارتقای شغلی کارکنان و3.تمدید قرارداد کار معین عرضه می شود.

ماده 12:

آموزش مدیران در راستای تعالی معنوی و حرفه ای مدیران در زمینه های بهبود نگرش و ذانش افزایی و توسعه مهارت های انسانی وادراکی و فنی عرضه می شود.

ماده 13:

غیبت فراگیران بیش از سه /شانزدهم ساعت هر دوره موجب حذف آن دوره خواهد شد.

ماده 14:

میزان غیبت بر اساس حضور و غیاب استادان که قبل از شروع آزمون به واحد آموزش گزارش می شود محاسبه خواهد شد.

ماده 15:

غیبت در جلسه آزمون  هر دوره موجب حذف آن دوره می شود

ماده 16:

ارزیابی آزمون هر دوره توسط استاد آن دوره و بر اساس حضور و فعالیت فراگیران ،انجام تکالیف و نتیجه آزمون صورت می گیرد.

ماده 17:

نمره قبوای برای تمام دوره ها 60 از 100 می باشد.

ماده 18:

حداقل نمره قبولی 60 می باشدفراگیران که حداقل نمره قبولی در کسب نکنند ملزم به تکرار آن دوره می باشند.

ماده 19:

برای دوره هایی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت ملاک ارزیابی است.

ماده20:

نتایج آزمون هر دوره  باید  یک هفته پس از تاریخ برگزاری  به واحد آموزش اعلام گردد.

ماده 21:

پس از اعلام نتیجه آزمون ، برای فراگیران دور ها گواهی پایان دوره صادر و تحویل آنان خواهد شد.

 

 

ماده 22:

یک نسخه از گواهی پایان دوره جهت درج در پرونده پرسنلی کارمندان به امور اداری ارسال می شود تا کارمندان از مزایای آن بهره مند گردند.

ب- معرفی دوره های آموزشی:

 همکاران واجد شرایط می توانند بر طبق جدول ذیل جهت ثبت نام تا تاریخ15/4/95 اقدام نماید

شرکت کارمندان رسمی و پیمانی اعم از مدیران و کارکنان  بر  اساس پست سازمانی و کارکنان قراردادی بر اساس فعالیت  در دوره های آموزشی الزامی می باشد

غیر حضوری:

1- برنامه ریزی در دستگا های دولتی    /    (مدیران حین انتصاب مدیران پایه) / دوره مهارتی/ 12 ساعت

منبعبرنامه ریزی در دستگاههای دولتی نوشته دکتر سید محمد زاهدی /انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

2-  کاربرد آمار درامور اداری   /   کارشناس امور اداری کارشناس آمار موضوعی  / دوره   شغلی /  ٣٠ ساعت

منبع:کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی نوشته دکتر علی دلاور ) ١ تا ٤ و ٧ (

 

 فهرست شرکت کنندگان در دوره آموزش ضمن خدمت تدوین 2 

 

جزوه جامعه شناسی دین

 جزوه جامعه شناسی تبلیغات

دانلود  جزوه آموزشی امور ارتباطات و رسانه جهت آزمون کارکنان اداره کل

 

دانلود جزوه گزارش نویسی در مطبوعات جهت آزمون کارکنان اداره کل

استاندارد حسابداری بخش عمومی بخش اول

استاندارد حسابداری بخش عمومی بخش دوم

اصول و مبانی ارتباطات

ایمنی و بهداشت محیط کار

آشنایی با مفاهیم و روشهای  جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی

آشنایی با قانون مدیریت خدمات

قانون کار و تأمین اجتماعی

مبانی آینده پژوهی